Julia

dr hab. Julia Włodarczyk

Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Publikacje

Współzależność preferencji a poparcie dla euro w Polsce

w: B. Fiedor, M. Gorynia, Ł. Hardt (red. nauk.): Jednorodność czy pluralizm. Rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2021, s. 331-340.

Po nitce do kłębka – analiza zmian koniunkturalnych w branży tekstylno-odzieżowej

"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", nr 55/1, 2021, s. 101-115 (współautorki: Paula Małczęć, Kinga Pala).

Gender differences in income distributions in Poland

"Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 63, 2020, s. 210-232.

Interpersonalne porównania dochodów w perspektywie integracji monetarnej Polski ze strefą euro

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018 (ss. 208). ISBN 978-83-01-19929-6.

Demographics, Retirement Age, and Real Interest Rates in Poland

"Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", Vol. 10, No. 4, 2018, p. 355-385 (współautor: Jan Acedański).

Innovations and income inequalities - a comparative study

"Journal of International Studies", Vol. 10, No. 4, 2017, p. 166-178.

Struktura zadłużenia gospodarstw domowych w modelu międzypokoleniowym z rynkiem nieruchomości dla Polski

"Studia Ekonomiczne", nr 331, 2017, s. 7-21 (współautor: Jan Acedański).

Dispersion of Inflation Expectations in the European Union During the Global Financial Crisis

"Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 11, No. 4, 2016, p. 737-749 (współautor: Jan Acedański).

Aggregate relative deprivation and macroeconomic imbalances in the euro area - a first look

"Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 44/3, 2016, s. 273-284.

European Monetary Integration and Aggregate Relative Deprivation: The Dull Side of the Shiny Euro

“Economics & Politics”, Vol. 27, No. 2, 2015, p. 185-203 (współautor: Oded Stark).

Money as a network good

“Journal of Economics and Management”, Vol. 20, No. 2, 2015, p. 53-63.

Nonneutrality of Money in a Social Perspective

“Economics & Sociology”, Vol. 7, No. 2, 2014, p. 199-208.

O kontrowersjach wokół funkcjonalnej teorii pieniądza

"Studia Ekonomiczne", nr 176, 2014, s. 133-142.

Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa

"Studia Ekonomiczne", nr 130, 2013, s. 76-87.

Bankowość islamska i bankowość konwencjonalna - próba porównania

"Studia Ekonomiczne", nr 145, 2013, s. 113-122.

Parallel Currencies and the Future of the Eurozone

w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? red. K. Opolski, J. Górski, WNE UW, Warszawa 2012, s. 195-200.

Strukturalno-informacyjne aspekty braku neutralności pieniądza

"Studia Ekonomiczne", nr 84, 2012, s. 197-208.

Comparative Analysis of the Course of Business Cycles and Thermodynamic Cycles

"Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 6, No. 1, 2011, p. 127-139.

Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym

"Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 19, 2011, s. 67-77.

Market Concentration in Thermodynamic Approach

w: Market Concentration and Economy, red. T. Bernat, University of Szczecin, Szczecin 2010, s. 47-59.

The Environment and Economic Growth According to the Environmental Kuznets’ Curve

"Argumenta Oeconomica”, No. 1 (24), 2010, p. 149-164.

Nierówności społeczne w ujęciu termodynamicznym

"Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 14, 2009, s. 339-349

Ekonomia jako nauka o energii społecznej w polskiej myśli ekonomicznej przełomu XIX i XX wieku

"Studia Ekonomiczne", nr 54, 2008, s. 39-57.

Racjonalność gospodarowania a druga zasada termodynamiki

"Studia Ekonomiczne", nr 48, 2008, s. 75-92.

Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce

w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska i A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 99-116.

Selected economic applications of entropy

"Scientific Bulletin of Chełm", No. 1/2007, p. 229-235.

Wahania cen w liniowych i nieliniowych modelach pajęczyny

"Studia Ekonomiczne", nr 43, 2006, s. 71-93.

Informacja i jej znaczenie dla konsumenta - wybrane aspekty

"Studia Ekonomiczne", nr 38, 2006, s. 241-261.