Julia

dr hab. Julia Włodarczyk

Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Badania naukowe

W prowadzonych badaniach naukowych interesują mnie przede wszystkim społeczne aspekty zjawisk pieniężnych, takich jak inflacja czy integracja monetarna. Zajmuję się m.in. nierównościami dochodowymi i procesem interpersonalnych porównań dochodów, a także ekonomicznymi aspektami starzenia się społeczeństw.

W 2018 roku zakończyłam realizację projektu pt. „Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej - koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności pieniądza" (finansowanego przez NCN, nr DEC-2013/09/D/HS4/01157).

Badałam m.in. znaczenie interpersonalnych porównań dochodów dla dobrobytu indywidualnego oraz możliwości indukowania przez nie określonych zachowań w procesie integracji monetarnej. Podjęcie tej tematyki było uzasadnione faktem, iż powiększenie obszaru obowiązywania określonej waluty ułatwia nie tylko porównywanie cen, ale i dochodów, a jak dotąd w literaturze światowej nie ma publikacji szerzej uwzględniających realia unii monetarnej.

Przeprowadzone badania pozwoliły m.in. na stwierdzenie, że oczekiwania co do przyjęcia euro przez Polskę istotnie wpływają na skłonność do żądania podwyżek oraz zmniejszania wysiłku w miejscu pracy w sytuacji, kiedy porównania dochodów dokonywane w skali międzynarodowej wypadają na niekorzyść mieszkańców Polski.

Najważniejsze wyniki badań zostały zawarte w monografii pt. "Interpersonalne porównania dochodów w perspektywie integracji monetarnej Polski ze strefą euro", która została wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Więcej...